Intern marknadsföring
på 20-talet

För att kunna samordna arbetet mellan inköpscentralerna och handlarna skickades cirkulärskrivelser med jämna mellanrum ut till de enskilda köpmännen. Breven innehöll presentationer av nya produkter, inköpsförslag eller reklamkampanjer. Då den upptagne handlaren lätt skulle kunna ta till sig innehållet var cirkulären korta och koncisa, ofta bara ett par sidor och med tydliga rubriker.

Här kommer vi att titta närmare på cirkulären från Hakonbolagets barn- och ungdomsår under 1920- och 1930-talet, då det var speciellt viktigt att stärka enigheten mellan bolaget och de anslutna handlarna.

KOLLEGIALT OCH VÄNSKAPLIGT

Tonen i breven var kollegial och vänskaplig och de riktades direkt från ledningen till de ”värderade medlemmarna”. Ibland talas det om ”Vi hakoniter” och om ”Hakonsmärket” som tecknet för de fria köpmännens samverkan. I brev efter brev poängteras den grundläggande idén: att samverkan var bra både för den enskilde handlaren och för hela handlarkollektivet. Ofta återkommer formuleringar som ”Tänk på att vår framgång bidrager till Eder framgång”. Alltså såväl egennytta som allmännytta. Samtidigt betonas de privata handlarnas och Hakonbolagets roll som kuggar i ”samhällsmaskineriet” och som viktiga delar i ”folkhushållet”.

KOOPERERA MOT KOOPERATIONEN!

Stärkandet av enigheten mellan de privata handlarna var ett viktigt tema i cirkulärskrivelserna. Ofta sätts uppmaningar till enighet i samband med kampen mot motståndarna på marknaden. Framförallt uppmärksammar ledningen handlarna, på konsumentkooperationens framgångar och den goda uppslutningen kring dess idéer. På många orter fanns risk att kooperationen skulle få en monopolställning. Koncentration och samordning av inköp sågs som den enda vägen till överlevnad för de enskilda handlarna.

Valet stod mellan splittring eller koncentration, där splittringen oundvikligen skulle leda till nederlag och handlarna uppmanades till samverkan utåt och sammanhållning inåt. Stridsropet löd: “Låt oss kooperera mot kooperationen!” Endast genom sammanslutning skulle handlarna kunna blir starkare i förhandlingar med tillverkare. Ofta talar man om en enad handlarfront och om ”en stark fri detaljhandel i stånd att i varje situation bjuda motståndarna spetsen”.

VILA ALDRIG PÅ LAGRARNA!

Vid varje månads slut, men framförallt vid årsskiftet informerades medlemmarna om bolagets ekonomiska resultat. I detta sammanhang betonas alltid de enskilda handlarnas bidrag till de goda ekonomiska resultaten. ”Det är Ni, värderade medlemmar som genom ökad uppslutning och vidgat intresse skapat årets vackra resultat.” Då betonas också handlarnas inflytande i företaget, inte minst genom att ange hur stor del av aktiestocken de enskilda handlarna ägde. Dock följdes alltid glada ekonomiska nyheter med en uppmaning till att inte vila på lagrarna utan att fortsätta kämpa och vara inköpscentralen trogna.

GYNNA EGNA INKÖPSCENTRALEN!

Handlarna uppmanas också att öka inköpskvoten, så att en allt större del av den enskildes inköp skulle gå via inköpscentralerna. ”Gammal slentrian utbyts mot sunt förnuft och blickarna riktas rakt fram mot målet: den fria handelns bestånd.” På detta sätt skulle de privata handlarna bli en kraft att räkna med i förhandlingar med producenter, vilket skulle kunna innebära bättre inköpsvillkor och konkurrensmässiga priser, vilka alla parter skulle vinna på.