ICAs
reklamavdelning

Den ursprungliga idén bakom ICA-rörelsen var att självägande köpmän samarbetade för att utveckla verksamheten. Detta innebar till att börja med inköpssamverkan och kapitaluppbyggnad, men successivt kom ICA-rörelsen även att innefatta gemensamt organiserad utbildning, butiksutveckling och marknadsföring.

GEMENSAM REKLAMAVDELNING

Före 1942 hade de olika inköpscentralerna ingen gemensam marknadsföring. Men detta år ombildades Hakonreklam till ICAs reklamavdelning. Detta ledde till en samordning av delar av marknadsföringen vad gällde affischer, broschyrer, etiketter, förpackningar och en del andra trycksaker, för hela ICA-rörelsen. Ansvaret för den traditionella reklamen låg dock främst på inköpscentralerna och den enskilda affärsidkaren, som i sitt arbete kunde utnyttja materialet från ICAs reklamavdelning.

Den centrala marknadsföringen från ICA syftade under 1940- och 50-talen i första hand till att göra namnet ICA känt. I annonser från första hälften av 1940-talet koncentreras på att presentera ICAs uppbyggnad med samverkande inköpscentraler och syftet bakom ICAs tillkomst.

Denna annonsering innefattade ofta även presentationer av de enskilda inköpscentralerna, som vid denna tid var mer kända än ICA. Det var viktigt att visa på sambanden mellan t.ex. ICA och Hakons.

INKÖPSCENTRALERNAS REKLAM

Huvuddelen av marknadsföringen var också koncentrerad till inköpscentralerna, som även dessa arbetade på att göra det egna namnet känt. I Hakonbolagets annonser visades bl.a. på den snabba utvecklingen av verksamheten, men också på organisatoriska aspekter av bolagets rörelse, t.ex. hur transporter och lagring av varor hanterades eller vilka utbildningsinsatser som butiksägarna kunde få inom Hakons.

Även om huvuddelen av bolagets annonsering främst hade en upplysande karaktär så förekom också direkt marknadsföring av Hakonbolagets egna varumärken, d.v.s. de varor som producerades av Hakons, som Luxus kaffe eller Coronaprodukter.

REKLAM FÖR ICA-IDÉN

I Hakonbolagets centrala reklammaterial från denna tid avspeglas också en tydlig anpassning till samhällsutveckling och tidsanda. Inte minst handlade detta om att visa på behovet av privat företagsamhet på en fri konkurrensmarknad, d.v.s. en mer allmän propaganda för de idéer som hela ICA-rörelsen stod för. Mot bakgrund av konsumentkooperationens framgångar var heller inte denna typ av marknadsföring särskilt förvånande.

MÅLA SNÖVIT!

Mot slutet av 1950-talet vände Hakonbolaget sig också direkt till barnen i marknadsföringen. Adventskalendrar delades ut ”till snälla barn från affären med Hakonsmärket” och i början av 1960-talet gav man även ut flera målarböcker med pristävlingar för barn, bl.a. Hakons ABC: måla Snövit och dvärgarna.

CENTRAL MARKNADSFÖRING

I och med att det nya ICA-emblemet presenterades 1963 kom dock marknadsföringen att förändras. ICA och inte de enskilda inköpscentralerna blev i och med detta det samlande namnet i marknadsföringen. Detta möjliggjorde gemensamma priserbjudanden, säljprogram och en central annonsering med ICA som varumärke, samtidigt som de enskilda ICAhandlarna marknadsförde ICAs produkter på den lokala marknaden.