Handlarrollen
genom historien

Den moderna ICA-handlaren måste som entreprenör vara mångsidig och lyhörd, men samtidigt ha en känsla för den tradition och historia som ligger bakom yrkesrollen. ICA-rörelsen är en del av den svenska detaljhandelns och distributionens moderna historia. Därför ger handelns historia viktig information till oss, liksom ICAs historia ger oss information om den moderna handelns historia.

FÖRÄNDRAD HANDLARROLL

Handelns förändring under de senaste 150 åren har inte bara inneburit förändringar av hur den bedrivs utan också drastiskt förändrat handlarens roll. Innan näringsfrihetsförordningarna 1846 och 1864 var konkurrensen begränsad av regleringar och skråförordningar. Handlarens roll var kopplad till en bestämd ordning. Som borgare och innehavare av skrårättigheter och skyldigheter gentemot andra inom skrået, kunde en stadshandlare på 1700-talet driva sin bod utan någon risk för större konkurrens från andra handlare. Skrån och handelsgillen stärkte identiteten för handlaren och utgjorde självklara ramar för livet.

Inom den äldre handeln deltog handlaren i driften av butiken med sin personliga närvaro och närhet till kunder och personal. Den moderne handlaren är en företagare i mer allmän mening. Administration, kostnadskontroll, marknadsföring, bokföring är uppgifter som måste utföras inom ramen för den moderna butiken. Att vistas i butiken och samtala med kunderna är inte längre lika självklart som under bod- och lanthandelns tid.

ENTREPRENÖR OCH INNOVATÖR

Förändringarna inom handeln under 1900-talet har också inneburit en ständig anpassning av butiken till nya förhållanden. Att finna nya lösningar och utveckla nya metoder kring hur handeln skall bedrivas blir en nödvändighet. Handlaren måste bli en entreprenör och innovatör för att överleva. Att enbart driva den befintliga butiken är inte nog. Handlaren måste även vara beredd att ändra på det gamla för att överleva, finna nya marknader eller sätt att organisera handeln för att skapa vinst. Detta ställer nya krav på handlarens identitet.

OLIKA HANDLARROLLER

ICA-handlarens roll har följt denna historiska utvecklingslinje. Från enskilda handlare inom lanthandeln eller innehavare av speceriaffärer i staden, till biträden eller föreståndare i någon av dagens mångfald av butikstyper. Skillnaden mellan ICA Nära och ICA Kvantum ställer inte bara olika krav på hur butiken skall och kan skötas, utan också på hur handlaridentiteten skall hållas vid liv inom ramen för den moderna entreprenörsrollen. Där kan kännedom om historien ge en viss hjälp.

Uppsala, 1940-tal, Lasses Livs, Lasse själv gestikulerar.

Deponent: ICA AB

Arkivbildare: ICA Förlaget AB

Motiv-ID: DA1900-7600-ICA003184

Fotograf: Frisks Foto

Tidpunkt år från: 1940-01-01

Tidpunkt år till: 1949-12-31

Gata: Prinsgatan

Verksamhet: Lasses Livs

Ort: Uppsala

Sökord: Butiker

Bildtext: Uppsala, 1940-tal, Lasses Livs, Lasse själv gestikulerar.

Beskrivning: Interiör av butiken. Till höger charkdisk, till vänster frysdisk.

De egenskaper som kan förknippas med den traditionella handlaren är intressanta, inte bara som företagskulturellt fenomen utan även för dess betydelse för den enskilda butiken i konkurrensen. Den traditionella handlarens kännedom om kundkretsen och dess önskemål medförde också ett slags tyst marknadskunskap. Denna egenskap är viktig för den lyhördhet entreprenörsrollen kräver och underlättar genomförandet av idéer och ändringar i det enskilda företaget eller organisationen för handeln. För även om det är driften att ständigt skapa något nytt som ryms i entreprenörens själ, måste även känslan för traditionerna och historien finnas med. De utgör en viktig grund för identiteten och handlingen.