Menyföretagen
AB

Menyföretagen startade sin verksamhet den 1 januari 1990 och etablerade sitt huvudkontor i Malmö. Den förste vd:n var Per Bergman. Avsikten var att, i ett rikstäckande moderbolag, samla hela ICAs storhushålls- och servicehandel.

STORHUSHÅLL

Bakom detta beslut låg en strävan att tydligt markera att denna verksamhet helt var inriktad på kunder inom storhushåll, restauranger, gatukök och servicehandel, d.v.s. den marknad som normalt ligger utanför ICA-medlemmarnas arbetsområde, men som ändå bedömdes tillhöra kärnverksamheten.

Namnet ”Meny” fanns redan registrerat och i ICA Eols ägo sedan bolaget på 60-talet köpt upp en butikskedja med samma namn från Scan.

BOLAGEN SOM BILDADE MENY

De bolag som samlades i Menyföretagen var följande:

  • Hakongruppen AB (från ICA Hakon), omsättning 1.100 Mkr. Huvudkontoret placerat i Västerås. Försäljning i mellersta och norra Sverige. Företaget hade
    11 distriktskontor. Leverans från storhushållsavdelningar placerade på distributionscentraler inom ICA Hakons gamla område samt från ICA Essves distributionscentral på Gotland.
  • Jeppsson & Co AB (från ICA Essve), omsättning 355 Mkr. Försäljning i Storstockholm och Östergötland. Hade ett distriktskontor i Linköping. Distributionscentralen belägen i Stockholm.
  • OLEgruppen (från ICA Eol), omsättning 630 Mkr. Försäljning i västra Sverige. Distributionscentralen belägen i Partille utanför Göteborg.
  • AB A.M. Wickmans Eftr. (från ICA Eol), grundat 1744 (!), omsättning 425 Mkr.
    Försäljning i Skåne, Blekinge, södra Småland och södra Halland. Hade ett distriktskontor i Växjö. Distributionscentralen belägen i Malmö.
  • Meny Snabbgross AB (från ICA Eol och ICA Hakon), omsättning 900 Mkr. Huvudkontoret placerat i Malmö. Bolaget arbetade främst enligt cash and carrymodellen. Kunderna var restauranger, servicebutiker och gatukök. Försäljningsenheter fanns på 14 orter.

SYNERGIEFFEKTER, MEN EGNA NAMN

De främsta uppgifterna i moderbolaget var att skapa en ledningsgrupp som snabbt kunde ta tillvara de synergieffekter som fanns att nå. Som exempel kan nämnas gemensamma inköp och avtal med rikskunder, bättre distributionsgränser mellan bolagen och ett gemensamt utbyggt datasystem.

Viktigt var också att bolagen tills vidare skulle behålla sina tidigare namn och profiler mot kund, då alla bolagen bedömdes ha ett mycket gott rykte på marknaden.

Göteborg, 1987, OLE-gruppens lastbil levererar mat till en färja.

Deponent: ICA AB

Arkivbildare: ICA Eol AB

Motiv-ID: DA1900-8148-ICA000449

Fotograf: Bodin Studio AB

Tidpunkt år från: 1987-01-01

Tidpunkt år till: 1987-01-01

Ort: Fredrikshamn

Sökord: Transporter

Bildtext: Göteborg, 1987, OLE-gruppens lastbil levererar mat till en färja.

Beskrivning: Lastbil från OLE-gruppen i Göteborgs hamn. Levererar mat till färjan.

HAKONGRUPPEN

Ett särskilt stort projekt var att snarast effektivisera Hakongruppen. Företaget hade, som nämndes ovan, inga egna distributionsenheter utan var inrymda som varuavdelningar på de befintliga lagercentralerna inom gamla ICA Hakon. Resultatet av detta arbete blev två självständiga distributionslager.

SAMORDNADES MED ICA

År 1992 fattade dåvarande ICA-ledningen beslut om att moderbolaget skulle ingå i en centralisering av ICA-verksamheten och flyttas till Stockholm. I samband med detta beslut tillträdde Håkan Mowitz som vd. Den nya ledningen ändrade inriktning och successivt samordnades verksamheten med ICA, bl.a. genom namnsamordning (ICA Menyföretagen och ICA Servicehandel).

Marknadsundersökningar visade att företagsgruppen ICA Meny var relativt okänd. Ett omfattande arbete startade därför för att uppnå en starkare marknadsposition. Kopplingen till ICA-namnet var en viktig markering men också framtagning av logotyper, profilering av fordon m.m. var väsentlig. Riktade sponsoraktiviteter inom svensk gastronomi liksom förvärvet av Restaurantakademien var andra viktiga positioneringsåtgärder.

ICA Menyföretagen medverkade till att bygga upp motsvarande storhushållsverksamhet i Norge. Den heter idag Hakon Meny.

UPPKÖP OCH RATIONALISERING

I slutet av 90-talet var en av de största kedjorna inom servicehandeln – KIAB-grossisterna under upplösning. ICA Servicehandel förvärvade 7 av dessa grossister. Bl.a. dessa förvärv påskyndade behovet av en kraftig strukturrationalisering och antalet lagerplatser minskades från 26 till 7. Den fortsatta utvecklingen medförde avbolagisering av dotterbolag och samordning av administration.

MENY SÄLJS OCH BLIR MENIGO

På 2000-talet hade Menyföretagen, eller ICA Meny som det hette mot slutet, vuxit kraftigt och bl.a. blivit ledande på alkoholleveranser till restaurang. ICA AB hade i flera år haft en tanke på att avyttra ICA Meny, som inte längre ansågs vara en del av kärnverksamheten, men ville först förbättra resultatet i bolaget.

År 2005 hade såväl omsättning som resultat stigit kraftigt och nu fanns en möjlighet att få bra betalt, varför ICA Meny 2006 såldes till Nordic Capital. Namnet ändrades därmed till Menigo Foodservice. Därmed upphörde ICA, för första gånger på åtskilliga årtionden, helt med att leverera varor till restauranger och storkök och fastslog sin kärnverksamhet till att enbart bestå av detaljhandel.