Leverantörer
frågas ut av Sifo

År 1982 beställde ICA en Sifo-undersökning för att se hur dess leverantörer betraktade bolaget och dess konkurrenter. Bland rent leverantörsspecifika frågor skymtar även en mer allmän uppfattning om ICA fram.

FÖRUTSPÅDDE ICAS FRAMGÅNGAR

Rapporten börjar med att beskriva leverantörernas inställning till ICA:

Den allmänna attityden till ICA bland leverantörerna är fortfarande mycket positiv. Man betonar, utöver den breda täckningen som ger garanterat stora volymer, det stora engagemang och intresse som finns hos såväl ICA-köpmännen som regionföretagen. Man tycker att man möts av aktiva och alerta handlare och man uppskattar den flexibilitet som finns inom ICA som ger leverantörerna möjlighet att påverka försäljningen av de egna produkterna. Men det finns givetvis också de som varnar för att ICA blir för stort, byråkratiskt och tungrott.

Och om ICAs goda framtidsutsikter tycks leverantörerna vara eniga:

I stort sett samtliga leverantörer anser nu att ICA kommer att klara sig bäst i framtiden. Sämst kommer det att gå för varuhusen enligt leverantörerna, men KF tror man inte heller får det lätt.

ATT GÖRA AFFÄRER MED ICA

På frågan vad leverantörerna såg för fördelar i att göra affärer med ICA, gav Sifo följande sammanfattning:

De flesta svaren handlar om stora volymer och god täckning och bra distribution. Många nämner också de snabba beslutsvägarna och talar om den decentraliserade organisationen som ger utrymme för privata initiativ av köpmännen.

Att leverantörerna, som motparter, också upplevde nackdelar i affärsrelationen förvånar väl föga. Sifo skriver:

Leverantörerna har klart svårare att hitta nackdelar denna gång, men maktkoncentrationen, beroendeställningen och ICAs stora bit av dagligvarumarknaden är det som helt dominerar kritiken mot ICA, liksom även var fallet i 77 års undersökning. Här är exempel på några kommentarer: ”man blir mycket beroende av dem – farligt att göra en tabbe”; ”utnyttjar sin totala styrka – antingen är man med eller också så är man utanför”. En säljare menar att ”teoretiskt kan man tänka sig att ICA blir för stora och därmed … styr fabrikanterna”

SKILLNADEN MELLAN REGIONFÖRETAGEN

Intressant är att se hur man upplevde skillnaden mellan de tre olika regionföretagen som ännu fanns kvar vid denna tid.

ICA-Hakon upplevs som det regionföretag inom ICA, där man får ut bäst effekt av centrala kampanjbokningar. Det gäller de stora och medelstora företagen. Bland de små företagen är det snarare tvärtom.

Särskilt inom Eol-regionen talar man mycket om att butikerna har för mycket egna aktiviteter så att de inte hinner med centralt bokade aktiviteter. [—] de är inte lojala mot Eol utan har egna program.

… gradskillnad hos Hakon jämfört med Eol, men den är liten. Essve väldigt sega. [Gällde nyintroduktion av varor]

EMV

Sifo ställde även frågor om hur man upplevde de egna märkesvarorna (EMV):

Största konkurrensen från egna märken har man känt från KFs blå/vita varor. Men konkurrensen från ICAs egna märken på livsmedelssidan har också varit påtaglig.

SNABB DÖD FÖR LÅGPRISBUTIKER …

Slutligen gavs leverantörerna möjlighet att förutspå lågprisbutikernas framtidsutsikter i Sverige:

Leverantörerna spår ingen framtid för renodlade lågpriskedjor. En överväldigande majoritet (76 %) tror att de kommer att få en liten betydelse i Sverige. Många tror också att lågpriskedjorna inte får någon chans, eftersom de större kedjorna svarar med skärpt konkurrens under så lång tid att man får död på företaget.

Om den minoritet som trodde på lågprisbutikernas framtid skrev Sifo:

De flesta tror att lågpriskedjorna kommer att etableras utanför de stora daglivarugrupperna (55 %). En tredjedel (33 %) tror att utvecklingen kommer att ske inom de tre stora dagligvarugrupperna och då främst inom Sabagruppen.