Kalmar Läns
Livsmedel blir ICA

Ett led i ICAs expansion var övertagandet av Kalmar Läns Slakteriers butiker.

Ursprungligen startades en butik alltid som en fristående rörelse, vilken sedan anslöt sig till något av de företag som bildade ICA (Hakons, SV, Eol eller Nordsvenska). Idag är det mycket ovanligt att en fristående affär begär och erhåller medlemskap i ICA, även om det förekommer. Sedan lång tid tillbaka sker nyetableringen istället genom noggrann planering från ICAs sida – ICA grundar butiken och väljer sedan en köpman som får driva den och efter en tid ta över densamma.

Vid sidan om butiker som sökt sig till ICA och butiker som ICA själv har etablerat finns det dock en tredje kategori: Butiker som tillhört kedjor, vilka ICA köpt upp eller övertagit. En inte oansenlig del av ICAs expansion har skett på detta vis. Under 1960- och 1970-talen kan t.ex. nämnas övertagen av: Norrmalms- och Kipplersbutikerna i Stockholm, Stjärnbutikerna i Värmland, Lantbrukskooperationens Menybutiker i Malmö, KLS butiker i Kalmar län och NNP-butikerna i Norrland. Under 1980- och 1990-talen var Metrobutikerna i Stockholmsregionen det stora övertagandet.

Följande artikel, som berör övertagandet av KLS butiker, är skriven av Arne Hultsjö och publicerades i ICA-nyheter 1970:44.

33 KLS-butiker till ICA-kedjan – 70 milj. omsättning

Kalmar Läns Slakterier överlåter successivt under januari–februari 1971 sin detaljhandelsrörelse – Kalmar Läns Livsmedel – till ICA-kedjan. Uppgörelsen innebär att 33 butiker övertas av AB EOL, som överlåter dem till enskilda ICA-köpmän. Det 20-tal butiksbussar, som också ingår i uppgörelsen och som framför allt betjänar glesbygdens befolkning, kommer att fortsätta i stort sett som under 1970. Överenskommelsen innebär även att butikernas service till slakteriföreningens medlemmar – jordbrukarna – i form av återtag av fläsk, styckning för frysbox etc inte kommer att försämras.

Kalmar Läns Livsmedel omsatte under 1969 i butiksrörelsen cirka 70 miljoner. Antalet anställda är ungefär 400. I flera fall kommer erbjudande om överlåtelse att lämnas till nuvarande butiksföreståndare. Samtlig personal, som berörs av uppgörelsen, kommer att erbjudas fortsatt anställning.

I anslutning till överlåtelsen av butikerna har avtal träffats om leveranser från Kalmar Läns Slakterier till ICA-kedjan. Det innebär att alla leveranser av kött- och charkuterivaror från Kalmar Läns Slakterier till ICA-butiker i fortsättningen faktureras genom EOL-bolaget. Därmed kommer dessa inköp att fakturerings- och bonusmässigt behandlas på samma sätt som sker enligt liknande avtal inom övriga delar av EOL:s verksamhetsområde.

– Det är en mycket omfattande överkommelse som nu kunnat träffas, säger EOL:s verkställande direktör Eric Öfverström till ICA-nyheter. Härmed har alla förhållanden reglerats, som under årens lopp varit föremål för diskussion mellan oss och Kalmar Läns Slakterier.

Genom att Kalmar Läns-butikerna nu övergår till ICA-kedjan kan resurserna på butikssidan samordnas, vilket möjliggör mera rationella och attraktiva ICA-enheter även inom denna del av landet.

– Vi har sett fram mot denna lösning av detaljhandeln i vårt område, säger ICA-sektionens ordförande Olle Nilsson, Oskarshamn.

Den är utomordentligt viktig både ur ICAkedjans och den enskilda handelns synpunkt. Vi får nu en enhetlig konkurrensbild mot Konsum och varuhusblocken genom rationellare enheter och bättre täckning.

En av dem som varit mest engagerade i förhandlingarna med Kalmar Läns Slakterier är direktör Olof Henningson, Eol. Det är slutet på förhandlingar, som sträcker sig långt tillbaka under 60-talet, berättar Olof Henningson. Förhandlingarna intensifierades för något år sedan och har de senaste månaderna pågått nästan oavbrutet.