Importproblem i
världskrigets skugga

Under åren 1938–1943 pågick tvist mellan AB Speceristernas Varuinköp, SV, Stockholm, (en av de regionala inköpscentralerna som 1939 bildade ICA) och Espansione Produttori Siciliani Associati, Patti, Sicilien om leverans av nötter.

Målet visar en importörs problem att upprätthålla hög kvalitet, leveranspunktlighet och rimliga priser med en motpart i Italien vid randen av ett krig. Det belyser också det eviga vågspelet en rättegång alltid innebär. Att ha rätt innebär inte alltid att man får rätt.

I juli 1938 beställdes 1.625 säckar nötter av 1938-års skörd, 170 säckar skulle vara sorterade och hela partiet skulle överensstämma med översänt prov beträffande kvalitet. Det totala leveransvärdet var cirka 300.000 lire, motsvarande värde idag cirka SEK 1.100.000. Leveransen fick inte innehålla tomma nötter eller nötter av dålig kvalitet i mer än 3 procent. Leverans skulle ske i september 1938.

Tvist p.g.a. dålig kvalitet

Varorna levererades för sent i oktober och befanns vid ankomsten genom besiktningsmän vara av dålig kvalitet. Samtliga nötter var osorterade och inkuransen uppgick till 15 procent. Nötterna kom från 1937 års skörd. Reklamation skedde och en delleverans i oktober vägrade SV motta.

Tvist uppkom mellan parterna och densamma hänsköts, efter diverse förhandlingar och en yvig korrespondens, att avgöras av den lokala domstolen i Patti på Sicilien. I rätten yrkade SV skadestånd med 40.000 lire och prisreduktion med 1.700 lire. Svaranden bestred och yrkade ersättning med 3.000 lire för prisfall p.g.a. avvisad leverans.

DOMEN

Domen avkunnades till svarandens fördel den 23 december 1940 i ”Hans Majestäts, Viktor Emanuel III, namn, med Guds nåde och folkets vilja Konung av Italien, Albanien och Kejsare av Etiopien”. Svaranden tillerkändes 1.500 lire för prisförlust efter justering med 1.700 lire som käranden tillerkänts för att osorterade nötter levererats istället för sorterade. Härtill fick käranden betala svarandes alla rättegångskostnader 1.058 lire.

Grunden för att käromålet i dess helhet ej bifölls var att käranden inte anhängiggjort sin talan i den italienska domstolen inom laga tid, varför hela frågan om dålig kvalitet föll. Påståendet att leverans skett för sent avvisade domstolen på den grunden att förseningen orsakats av käranden.

ADVOKATEN TILL KRIGSTJÄNST

Domen väckte naturligtvis förstämning i Stockholm och diskussion uppkom mellan advokaterna om att överklaga till hovrätten i Messina. Problem uppstod emellertid med förtroendet för de advokater som varit verksamma för SV. SV hade dock fortfarande förtroende för huvudombudet Carlo Pibla-Caselli i Rom. Svårigheter uppkom då denne blev inkallad till krigstjänstgöring i den italienska armén. Detta kunde i och för sig klaras av, men vid förhandlingen i hovrätten krävdes personlig närvaro av parternas ombud. Detta var inte möjligt för Pibla-Caselli, varför saken rann ut i sanden. Något överklagande kom inte till stånd och saken blev inte överprövad utan den lokala tingsrättens dom stod fast.