ICA
kundkort

Tillkomsten av ICA-kortet drevs av två saker: kravet på enklare hantering av kontokort i butikernas kassor och behovet att utveckla butikernas marknadsföring från massmarknadsföring mot individuell, kundspecifik marknadsföring.

Tidskrävande kontokort

Kontokort utgivna av bankerna började bli alltmer vanliga i början på 80-talet, först i bensin och fackhandeln, men snart också i dagligvaruhandeln. Den praktiska hanteringen i kassorna var dock tidskrävande och vållade därför irritation hos såväl kund som kassörska. Inte heller handlarna var nöjda, eftersom korten innebar extraarbete och höga avgifter.

Centrala ICA inledde då förhandlingar med bankerna i syfte att få ner avgifterna och att gemensamt utveckla tekniska lösningar för en smidigare hantering av kort i butik. De tekniska diskussionerna dominerades av frågor kring säkerheten.

ICA kundkort, d v s förmånskort samt konto- & förmånskort....

Motiv-ID: ICA-kortet

Tidpunkt år från: 1989-01-01

Tidpunkt år till: 1989-01-01

Bildtext: ICA kundkort, d v s förmånskort samt konto- & förmånskort. Bild ur ICAs årsredovisning 1989.

 

Svalt intresse från bankerna

I slutet av 80-talet gav handeln bankerna ett ultimatum: Före ett visst datum krävde vi besked om bankerna egentligen var intresserade av att stimulera användningen av kontokort i dagligvaruhandeln och den teknik som krävdes för en smidig hantering i kassorna. Svaret blev att bankerna ansåg att den stora mängden små transaktioner gjorde det ekonomiskt ointressant med kontokort i dagligvaruhandeln. ICA sade då tack och adjö. Vi var övertygade om att problemen gick att lösa och att vi, i brist på bankerna intresse, skulle kunna utveckla en lösning på egen hand.

ICAs eget system

År 1992 var vi, efter mycket mödosamt arbete, färdiga med vårt eget system som innebar att ICA-kort kunde hanteras i en särskilt utvecklad kortterminal och kunden identifiera sig med en fyrsiffrig PIN-kod.

Handlarna i ICA-styrelsen var till en början måttligt entusiastiska. Flera ansåg att det vore ett steg tillbaka att återgå till kredithandel när man just hade lagt ner så stor möda för att avskaffa de förhatliga kontoböckerna (svarta boken), som särskilt i lanthandeln hade använts för att ge kunderna krediter. Under mer än ett år förekom ”ICA-kortfrågan” som ett stående inslag på styrelsens dagordning. Diskussionerna rörde bl.a. risken för kreditförluster, tekniska lösningar, ev. banksamarbete och om kortinnehavare skulle få bättre erbjudanden än kontantkunder.

Inbetalningar i förskott

En nyckelfråga var avgifterna. Den största kostnadsposten i kalkylen för ett traditionellt bensinbolagskort var den räntefria betalningsmånaden. Då föreslog vi styrelsen en helt ny konstruktion, nämligen att kunderna skulle uppmuntras att betala in pengar i förskott till sitt ICAkortkonto och sedan dra månadens inköp från kontot. Detta upplägg ansåg styrelsen inledningsvis som alltför orealistiskt, men så småningom accepterades det och används fortfarande år 2002.

För att inte tappa tempot i förhållande till konkurrenterna, beslöts att ICA-kortet skulle införas i två steg; först som ett förmånskort och sedan, när tekniken tillät, skulle betalfunktionen tillkomma.

Lanseringen

Hela hanteringen av ICA-kortet lades hos postorderföretaget Ellos i Borås. Ellos ägdes på den tiden av ICA och hade den nödvändiga erfarenheten av att hantera stora kundreskontran, men också av kundspecifik marknadsföring.

Lanseringen av ICA-kortet började med ett test i Östergötland år 1989 och följdes sedan av rikslansering året därpå. En möjlighet till kreditköp fanns redan från början, medan betalkortfunktionen infördes successivt 1992–1994, i takt med att butikerna utrustades med nämnda terminaler. Sedan dess har ett kontinuerligt utvecklingsarbete bedrivits. År 1999 infördes ICA-bonus på alla ICA-kortköp. Sedan år 2001 drivs kortets betalfunktioner av ICA Banken, vars verksamhet i mycket kan ses som en förlängning av ICA Kort AB.

Drivande krafter

Under den första tiden drevs utvecklingen av ICA-korten ytterst och entusiastiskt av dåvarande vd i ICA AB, Roland Fahlin. Peter Dettmann var projektledare. Från testet i Östergötland anställdes Jörgen Wennberg som vd i ICA Kort AB.

Först i världen

Med viss stolthet kunde vi vid lanseringen år 1990 konstatera att ICA-handlarna sannolikt var den första dagligvarukedjan i världen som utvecklat ett kort helt med utgångspunkt från butiken, till skillnad från alla dittills befintliga bankkort. Och att vi fortfarande intar en tätposition vid införandet av CRM (kundspecifik marknadsföring) och finansiella tjänster kopplat till vårt varumärke och vår kärnverksamhet.