Hur viktig var
Hakon Swenson?

Det behövs ingen ingående läsning av litteraturen kring Hakonbolagets eller ICA-rörelsens uppkomst och utveckling för att konstatera att Hakon Swenson tillskrivs en stor betydelse.

Även personliga brevhyllningar i samband med bemärkelsedagar eller bolagsjubileer vittnar om något som kan liknas vid en personkult. Detta är något vi kan ställa i viss kritisk belysning utan att för den skull förneka Swensons roll i sammanhanget.

INDIVIDENS BETYDELSE

Att ställa den ovanstående frågan är nödvändigt av två skäl. Dels för att klarlägga Hakon Swensons personliga roll, för att mytbildningen kring hans person inte skall drivas för långt. Det andra skälet är mer principiellt och rör individens roll i relation till strukturernas i historien. För att förstå den roll som personer som Swenson spelat, måste vi finna gränserna för aktören. Individerna blir då våra guider till de större händelseförloppen och leder oss fram till det väsentliga i mötet mellan individ och struktur. Det väsentliga kan då vara exceptionella handlingar eller egenskaper som vid en tidpunkt får ett avgörande genomslag.

MILJÖN

Den miljö inom vilken Hakons Swenson verkade förändrades drastiskt under 1900-talets första hälft. Konkurrensen från KF, tillkomsten av olika butikskedjor, lågpris- och enhetsprisföretag inom detaljhandeln ökade kravet på den enskilda handeln att finna nya lösningar för att överleva. Under 1950-talet och framåt skedde stora strukturomvandlingar inom distributionen och handeln där bl.a. ICA spelade en viktig roll.

Kravet på en rationalisering av distributionen hade stått högt på dagordningen inom den distributionsekonomiska forskningen sedan 1930-talet. Flera lösningar föreslogs och diskuterades bland ledande affärsekonomer. Det var dock ute i det praktiska affärslivet som den stora prövningen av idéerna gjordes. Inom ramen för en miljö präglad av hårt omvandlingstryck höjs innovationsgraden och nya idéer finner lättare praktiska uttryck. Individer med förmågan att föra fram och genomföra sina idéer kommer därmed också att ha större chans att ge dem en betydande position i konkurrensen med andra liknande idéer.

KATALYSATOR

Hakon Swenson spelade otvivelaktigt en viktig roll i denna miljö för de idéer som kom att bilda riktlinjer för inköpscentralernas sätt att arbeta. Han spelade också en viktig roll för att driva igenom dessa idéer i praktiken och verkade därmed som en katalysator i en pågående process. I sådana lägen spelar givetvis karaktärsdrag och personlig bakgrund en viktig roll såväl i det sociala livet som i affärslivet.

En osviklig tro på en idé, arbetsamhet, ett intresse för och kännedom om medarbetarna är några av de egenskaper hos Swenson som har lyfts fram i litteraturen. Det är rimligt att anta att dessa karaktärsdrag och intressen spelade en stor roll vid möten och förhandlingsbord. De blev därför också avgörande för att driva igenom idéerna i konkurrens med andra och det är i det sammanhanget vi skall förstå vilken betydelse Hakon Swenson hade.