Eol
1950-1990

Den mest påtagliga förändringen inom detaljhandeln under 1950-talet var att självbetjäningsbutikerna etablerades. De var populära hos konsumenterna och innebar många fördelar för handlarna. Sortimentet och butiksytan kunde ökas samtidigt som personalkostnaderna hölls nere.

EOLS MEDLEMSTJÄNST

För att hjälpa Eols medlemmar med att göra om sina butiker till självbetjäningsbutiker och anpassa dem till det ökade utbudet av färskvaror och djupfryst, skapades 1956 en inrättning som fick namnet Eols Medlemstjänst.

OFFENSIV SATSNING

Under 1950-talet led Eol av en ansträngd ekonomi på grund av stora lager och många kundfordringar. Men vid decennieskiftet 1959–60 hade den ekonomiska situationen ljusnat tack vare ett saneringsprogram som målmedvetet drivits av företagsledningen. Dessutom hade Eol genom att man 1957 tagit över grossistföretaget Albin Löfdal AB i Helsingborg och dess tolv dotterbolag fått en mycket starkare position i Skåne än tidigare. Eol kunde nu satsa offensivt.

Den offensiva satsningen bestod bl.a. i en 1962 färdigställd byggnation av ett nytt huvudkontor och en ny, stor distributionscentral i Kallebäck utanför centrala Göteborg. I Helsingborg uppfördes samma år en annan stor distributionscentral.

BUTIKSETABLERING

Anläggningarna var nödvändiga för att kunna stå sig i konkurrensen under högkonjunkturens 1960-tal, då inflyttningen ökade till städerna och de nybyggda förorterna. Butikerna blev allt större och koncentrerades ofta till en plats – köpcentrumet. Men där hade Eol inledningsvis svårigheter att etablera sig, då företaget fortfarande förknippades mer med gammal lanthandel än modernt snabbköp.

NYA ICA-LOGGAN

Problemen var desamma även för de andra inköpscentralerna och därför togs flera initiativ av ICA centralt. Bland annat infördes 1964 en ny gemensam ICA-logotyp, som bl.a. ersatte Eols märke från 1940. (Visserligen hade man inom Eol-området redan använt en tidigare ICAsymbol externt sedan 1945, men internt hade Eol-märket levt kvar.

ICA-märket, regler för utformning och användning, 1968.

Deponent: ICA AB

Arkivbildare: ICA, Centralt

Motiv-ID: DA1900-7927-ICA004075

Fotograf: Okänd

Tidpunkt år från: 1968-08-01

Tidpunkt år till: 1968-08-01

Sökord: Profilmaterial

Bildtext: ICA-märket, regler för utformning och användning, 1968.

Beskrivning: Ur broschyr "ICA. ICA-profilen". Regler fastställda av ICA-förbundets förvaltningsråd över ICA-märkets användning och utformning: ICA-flaggan.

Den nya logotypens tidsenliga formspråk gick hem hos folk och bidrog till att ICA 1966 lyckades gå förbi kooperationen och bli störst inom dagligvaruhandeln i Sverige. Samtidigt började Eol ta över de butiker som dittills drivits av slakteriföreningar i Sydsverige och fick många bra butikslägen på köpet.

STORA FÖRSÄLJNINGSÖKNINGAR

Företaget utvecklades vid den här tiden snabbt. Försäljningssiffrorna 1960 var 325 miljoner kronor medan de 1970 växt till 1,9 miljarder.

Ett problem var dock att Eol vid 1970-talets början bara knappt till hälften ägdes av handlarna. Resterande aktier låg i sterbhus, innehades av f.d. köpmän etc. Förhållandena var liknande även inom de övriga inköpscentralerna. Dilemmat löstes genom att ICA-handlarnas medlemsorganisation ICA Förbundet blev majoritetsägare i inköpscentralerna, som därmed benämndes regionbolag. Nyordningen trädde i kraft 1973 och Eol döptes då om till ICA Eol.

KUNGÄLV

För att klara av en fortsatt expansion började ICA Eol att bygga en ny distributionscentral (ICAs dittills största) i Kungälv 1974. Och de större lokalerna skulle komma att behövas.

I mitten av 1970-talet beslutade företagsledningen nämligen att ICA Eol skulle bli fullsortimentsleverantör – allt medlemmarna behövde måste de kunna köpa från företaget. Det här krävde ökade resurser på alla fronter: butiker, personal, distribution, lagerhantering m.m.

På huvudkontoret blev det också nödvändigt att få plats med de expanderande avdelningar som sysslade med datarelaterad verksamhet. Genom datoriseringen kunde medlemmarna erbjudas ytterligare service, bland annat med orderhantering.

Under 1980-talet ökade ICA Eols marknadsandelar stadigt. En anledning var den stora satsning på marknadsföring man gjorde. I mitten av decenniet gick Sverige in i en högkonjunktur och framtiden såg ljus ut för företaget.

År 1990 omorganiserades dock ICA-rörelsen och de relativt självständiga regionföretagen ersattes med en ICA-koncern uppdelad i affärsområden. Därmed försvann namnet Eol, men företagets verksamheter drevs vidare inom ICA Partihandel, ICA Detaljhandel och ICA Företagen.