Ekström & Lefflers
– Eols föregångare

En av komponenterna i ICA-rörelsen, AB Eol, har sitt ursprung i en grosshandlarfirma som startades i Göteborg under första hälften av 1800-talet.

ANDERS LEFFLER

Anders Leffler (1808–1880) föddes i Göteborg. Fadern som var handelsman och skeppsklarerare tillhörde en gammal göteborgsk handlarsläkt av tyskt ursprung, och många av släktens medlemmar var framgångsrika köpmän, industriidkare och redare i staden. Efter att ha arbetat i faderns handelsfirma under några år startade Anders Leffler d.y. redan i tjugoårsåldern en egen gross- och detaljhandel på Kyrkogatan 52 i hemstaden. Han specialiserade sig på specerier, färgämnen och läder och drev samtidigt också en liten tobaksfabrik. Efter nästan tjugo år som handlare lämnade Leffler 1847 sin handelsrörelse och flyttade till det närbelägna Mölndal, där han drev en fabrik som framförallt framställde färgämnen.

FIRMA EKSTRÖM & LEFFLER

När Anders Leffler lämnat Kyrkogatan och flyttat till Mölndal togs den etablerade handelsrörelsen över av två av hans assistenter. Den ene var kusinen Gustaf Leopold Leffler (1824–1895) och den andre var Nikolaus Peter Ekström (1818-1883), som var bondson från Myckleby i Bohuslän och som i unga år kommit till Göteborg och fått anställning som biträde i Lefflers firma. Ekström var mycket aktiv i den lokala politiken och satt i styrelsen för såväl den allmänna fattigvården som Vattenledningsstyrelsen och Köpmannaföreningen i Göteborg.

År 1847 grundade Gustaf Leopold Leffler och Nikolaus Peter Ekström grosshandlarfirman Ekström & Leffler, som fortsatte med samma inriktning som företrädaren och handlade med kolonialvaror, läder, oljor och färgämnen. Med tiden blev Ekström & Leffler stadens största specerifirma. När Ekström dog fortsatte Leffler ensam att driva rörelsen fram till år 1889, då hans söner Claes Edvard (1865–1927) och Gustaf Leonard (1866–1928) övertog den välrenommerade grosshandeln.

FRÅN EKSTRÖM & LEFFLERS AB TILL AB EOL

År 1900 blev grosshandlarfirman ett aktiebolag under namnet Ekström & Lefflers AB, vars uppgift enligt bolagsordningen skulle vara att ”drifva handelsrörelse och speditionsaffär äfvensom annan dermed förenlig affärsverksamhet”. Under ledning av Claes Edvard Lefflers svärson Emil Clemedtson blev Ekström & Lefflers en inköpscentral för dagligvaruhandeln i västra och södra Sverige, varvid de enskilda kunderna/handlarna erbjöds att bli delägare i bolaget. Företagets namn ändrades 1938 till AB Eol och blev något senare en del av ICA-rörelsen.