Tidskrifterna
Självbetjäning och Supermarket

Den snabba utvecklingen för självbetjäningsbutikerna och framgångarna för varuhuskedjorna Epa och Tempo under 1950-talet ställde ökade krav på ICA-rörelsen såväl som på andra dagligvaruhandlare. För att belysa denna omvandling och för att hjälpa handlare att anpassa sina butiker till självbetjäning startades 1960 tidningen Självbetjäning. Tidningen gavs ut av ICA Förlaget och vände sig till alla typer av självbetjäningsbutiker – inte enbart ICA-handlare.

Tidningen "Självbetjäning", nov 1960, andra numret totalt.

Deponent: ICA AB

Arkivbildare: ICA Förlaget AB

Motiv-ID: DA1900-7573-ICA003155

Fotograf: Okänd

Tidpunkt år från: 1960-11-01

Tidpunkt år till: 1960-11-01

Sökord: Tidningar

Bildtext: Tidningen "Självbetjäning", nov 1960, andra numret totalt.

Beskrivning: Framsida till tidningen "Självbetjäning", november 1960. Det andra utgivna numret.

OMSTÄLLNINGEN TILL SJÄLVBETJÄNING

Under de första årens utgivning speglade innehållet i Självbetjäning de möjligheter och problem som var förknippade med införandet av snabbköp. Det kunde handla om hur man skulle anpassa butiken för att nå konsumenterna, men också om hur varorna kunde exponeras i butikerna för att stimulera till köp. Under 1960-talet speglade också Självbetjäning den snabba förändringen på förpackningsmarknaden, med bl.a. plastfilm och sprayburkar. Förpackningsföretag var också viktiga annonsörer i tidningen.

Genombrottet för självbetjäningen i butikerna gick parallellt med förändringar i förpackningsmönstren. Så stor del av varorna som möjligt borde säljas färdigpackade, för att inte butikerna skulle tvingas hantera fler varor än nödvändigt i manuella diskar.

INRIKTNING PÅ STÖRRE BUTIKER

År 1969 bytte tidningen namn till Supermarket. Någon radikal förändring av innehållet innebar inte detta omedelbart. Däremot blev det i och med namnbytet mer tydligt vilka butiker som tidningen vände sig till. Med termen supermarket åsyftades till att börja med självbetjäningsbutiker med ett fullständigt livsmedelssortiment och en årsomsättning på över tre miljoner kronor. Denna definition ändrades dock 1975 till att omfatta självbetjäningsbutiker med fullständigt livsmedelssortiment och en butiksyta på minst 400 kvadratmeter.

Supermarkets inriktning mot dessa större butiker avspeglades också i tidningens innehåll. Under både 1970- och 80-talet presenterade tidningen i stort sett i varje nummer hur enskilda butiker organiserade och utvecklade sin verksamhet. I dessa ”husesyner” diskuterades också enskilda butikers problem, t.ex. vad avsåg varuexponering, marknadsföring och affärstider. Bland de butiker som besöktes fanns naturligtvis ett flertal ICA-handlare, men lika ofta förekom besök hos någon annan privathandlare eller i någon Konsumaffär.

Tidningen "Supermarket" nr 4, 1982, framsida.

Deponent: ICA AB

Arkivbildare: ICA Förlaget AB

Motiv-ID: DA1900-7631-ICA003217

Fotograf: Okänd

Tidpunkt år från: 1982-04-01

Tidpunkt år till: 1982-04-01

Sökord: Tidningar

Bildtext: Tidningen "Supermarket" nr 4, 1982, framsida.

Beskrivning: Framsida av tidningen Supermarket nr 4/1982.

AFFÄRSTIDNING MED BLICK UTÅT

Under 1970- och särskilt 80-talet vändes också intresset mot den internationella utvecklingen på dagligvarumarknaden. Det kunde röra sig om besök i schweiziska delikatessdiskar, danska köttdiskar eller mer övergripande analyser av livsmedelsmarknaden i olika länder. Särskild uppmärksamhet gavs åt utvecklingen i de nordiska länderna.

Även om Supermarket gavs ut av ICA Förlaget var dess målgrupp betydligt större än bara ICAhandlarna. Detta visades av att de frågor som behandlades ofta var av generell karaktär och vände sig till alla aktörer på marknaden. Tidningen kom också på 1980-talet alltmer att lyfta fram branschspecifika problem. Den undervisande och vägledande karaktär som Självbetjäning hade, ersattes av en mer analyserande inriktning hos Supermarket. Tidningen blev allt mer av en affärstidning.

År 2005 slogs Supermarket ihop med Sälj och Marknadsföring. Namnet ”Supermarket” behölls men innehållet blev något av en blandning av de båda publikationerna.