Roland Fahlin
– vd

Den 1 januari 1986 blev Roland Fahlin vd för ICA AB och ICA Förbundet. Det blev inledningen till en av de mest genomgripande förändringsperioderna i ICAs historia.

Roland Fahlin hade, mest av en tillfällighet, kommit till ICA Förlaget som 25-åring 1963. Där blev han redaktör för tidningen Självbetjäning (föregångare till Supermarket). Med undantag för några år i slutet av 60-talet har han varit ICA-rörelsen trogen under hela sitt yrkesverksamma liv. I maj 2001 lämnade Roland Fahlin ordförande- och vd-skapet och blev samtidigt ledamot av Royal Aholds styrelse.

FRÅN FÖRLAGET TILL ICA AB

På ICA Förlaget producerade Roland Fahlin en hel del material som internkonsult åt ICA centralt, inte minst i samband med omstruktureringen 1972. Därför blev steget inte så stort då han 1975 gick över till ICA AB som styrelsesekreterare och i praktiken även informationschef. Efter ett mellanspel på ICA Essve 1980–85, där han var administrativ chef, marknadschef och vice vd, kom han tillbaka till ICA AB. Och då alltså som vd.

Det finns naturligtvis många saker att nämna från Roland Fahlins tid som vd. Några exempel är:

  • Första miljöpolicyn 1989.
  • ICA kundkort som lanserades 1990 och blev stilbildande även internationellt.
  • IT-revolutionen på ICA med ett nytt ITsystem för partihandeln och ett nytt butiksdatasystem.

ICA 90

En av de mer genomgripande förändringarna i ICA någonsin var sjösättandet 1990 av en helt ny företagsstruktur, ICA 90. Tidigare hade ICA bestått av tre mycket självständiga regionala bolag och ett centralt bolag för gemensamma funktioner. Nu skapades för första gången en nationellt sammanhållen koncern, där de tre regionala bolagen omvandlades till rikstäckande funktionella bolag.

Det var ingen lätt uppgift att ”vända företagsmatrisen”. De regionala bolagen var mycket starka och bland handlarna fanns en rädsla för att reformen skulle medföra en centralisering och minskat inflytande för handlarna. Men ICA 90 lyckades, dels därför att de fyra vd:arna var mycket samspelta, dels därför att man kunde övertyga handlarna om att de i själva verket skulle få ökat inflytande i den nya strukturen. Att så blev fallet visas av att en betydligt större andel av de samlade vinsterna under 90-talet kom butikerna till del på partihandelsrörelsens bekostnad.

STRATEGIBESLUTET

Då ICA 90 hade sjösatts var det dags för Roland Fahlin att driva igenom ett annat stort beslut, nämligen en ny företagsstrategi. Den bestod av två huvuddelar:

  • Fokusering på kärnverksamheten, vilket bland annat betydde att man sålde av företag som till exempel Bob, Ellos och Lindex.
  • Internationalisering, vilket först tog sig uttryck i ett ägarengagemang i norska Hagengruppen. I januari 1999 fusionerades de två företagen. Samma år köpte man in sig med 50 procent i Statoils hela bensinstationskedja i Skandinavien. ICA kom även att engagera sig i de baltiska länderna.

ROYAL AHOLD

I slutet på 1990-talet aktualiserades också frågan om en börsintroduktion och beslut om detta fattades 1998. Avsikten var att introduktionen skulle ske hösten 1999 eller år 2000. Men under förberedelsearbetet kontaktades ICA av den nederländska handelskoncernen Royal Ahold som var intresserad av att diskutera ett betydande ägarengagemang i ICA. Roland Fahlin såg här möjligheten att få en ägare som kunde tillföra betydande internationell kompetens inom handelsområdet.

Den 9 december 1999 kunde en överenskommelse med Ahold presenteras och det var nog inte utan en viss bävan som ICAs ledning avvaktade reaktionerna från alla ICA-handlare. Överenskommelsen fick stor uppslutning i ICArörelsen och i maj 2000 kunde Royal Ahold gå in som hälftenägare i ICA. Ett kapitel i ICAs historia var avslutat och en ny epok påbörjad.