Eric Öfverström
– vd

Eric Öfverström (1910–2001) var under 14 år fram till 1975 verkställande direktör för ICA Eol i Väst- och Sydsverige, en chef som tycks ha uppskattats av alla vare sig de var handlare eller tjänstemän.

Till bilden av honom hör långt gående delegering och förtroende för medarbetare. En chef som hade en naturlig auktoritet och kunskap och som därför sällan behövde höja rösten. Han var också en av de chefer som försvarade den gamla modellen med regionalt självbestämmande för inköpscentralerna.

LÄROÅREN

Han växte upp i Jönköping och tog civilekonomexamen på Handelshögskolan i Stockholm innan han provade på revisorsbanan och fick anställningar i olika ekonomibefattningar vid Kooperativa förbundet, Jordbrukskooperationens mejeriförbund och Svenska Fläkt.

EKONOMIDIREKTÖR VID EOL

Vid 29 års ålder kom han till Eol som ekonomidirektör. Där blev han efter sex år vice verkställande direktör med ansvar för personal, byggnation och distribution förutom de ekonomifrågor som var hans gamla gebit.

År 1961 blev han chef för Eol och en av ICA-rörelsens förgrundsgestalter i en tid då Konsumentkooperationens och varuhusutbyggnadens tid började gå mot sitt slut.

RÄTT MAN FÖR EXPANSIONSFASEN

Nu började istället ICA-rörelsens stora expansionsfas med en rad strukturaffärer och förhandlingar. För detta hade Öfverström rätt bakgrund och personlighet. Han ledde många av de förhandlingar som skapade ICA i södra Sverige/Götaland med smidighet och analysförmåga.

Under Öfverströms tid lades en stabil grund för Eols fortsatta verksamhet. Trots 70-talets påfrestande restriktioner på kreditmarknaden, prisstopp och andra myndighetsåtgärder förbättrades Eols verksamhet, mycket tack vare en klok och framsynt ledning. Utnyttjandegraden ökade, liksom marknadsandelen på dagligvarumarknaden. Från 1975 förbättrades Eols resultat mer än någonsin tidigare och Eol gick in i en ny fas. Under Öfverströms tid ökade omsättningen från 75 miljoner till två miljarder.

Bland exempel på hans arbete kan nämnas genomförandet av Eols Butiksavtal, för finansiering av nya detaljhandelsföretag, (ursprunget till ICA-avtalet) samt Eol-giro, som innebar att Eol fick fullmakt att debitera handlarnas bankräkningar för sina fakturor.

SPARSAM OCH ÅTKOMLIG

Öfverström var måttfull, för att inte säga sparsam, med medlemmarnas medel. Den andan präglade även företaget – kontorsmiljöerna var enkla men funktionella. Han var själv ett föredöme även i detta. Hans arbetsrum var utan överflöd och han fick övertalas att byta utslitna delar. Det kan berättas att när mattan i rummet blivit så sliten att ett hål uppstått, föreslog han på fullt allvar att problemet kunde lösas genom att vända mattan så att hålet skulle hamna under besökssoffan.

Han har blivit känd som mannen som alltid svarade själv i telefon efter sin princip att Eols medlemmar alltid skulle kunna nå honom.

GICK BORT 2001

Öfverström var kvar på sin post till pensionen 1975 och han gick bort vid 91 års ålder sommaren 2001. I en nekrolog i Göteborgsposten (27/6) skrev hans efterträdare på Eols vd-stol – Rolf Olténg:

Eric Öfverström var en mycket omtyckt och respekterad vd som uppträdde utan later och aldrig behövde höja rösten. Han ledde genom att vara ett föredöme.