Bengt Karlsson
– vd Nordsvenska

En av de mindre kända företrädarna inom ICA-sfären var Bengt Karlsson (1909–2005). Hans tid inom företaget kom också att vara relativt kort och som vd för Nordsvenska Köpmanna AB, kom han endast att sitta i fyra år.

Han efterträdde där sin storebror Karl Erik på posten, som hade fått uppdraget att åka till USA och förestå ICAs kontakter där. Bengt Karlssons betydelse för ICA var för den skull inte obetydlig. Det var nämligen till stor del han som tillsammans med sin bror var bakgrunden till att Nordsvenska Köpmanna hade bildats och att bolaget kom att bli en del av ICA-rörelsen.

Familjeföretaget innan Nordsvenska

Bröderna styrde före bolagets bildande 1938 en egen grossistfirma, som startats av deras far: Import AB K.J. Karlsson. Huvudkontoret låg i Östersund, men man hade även en filial i Umeå. Även om det var flera grossistbolag som kom att gå samman i den nya organisationen, var denna den till storlek största och mest betydelsefulla. Skälet till sammangåendet – såsom det har förklarats i efterhand – var egentligen tvåfalt: dels att det ekonomiska läget i depressionens Europa i allmänhet innebar dålig lönsamhet, dels att man ville ta upp kampen gentemot kooperationen.

Brödernas bakgrund i den egna grossistfirman, är alltså förklaringen till deras betydande roll i Nordsvenska och medan Bengts storebror, Karl-Erik Karlsson, blev vd från start, fick Bengt Karlsson inta den mer undanskymda positionen som platschef för filialen i Umeå. En plats han dock redan hade haft inom familjeföretaget sedan 1933. Från Nordsvenskas grundande kom han också att vara ledamot i bolagets styrelse.

Innan Bengt Karlsson började arbeta inom familjeföretaget, hade han först kostats på en ordentlig utbildning. Förutom att han blev satt i läroverk – där han tog sin studentexamen 1928 – kom han även att ges möjlighet att utbildas vid Lausannes hotellskola, utanför Genève i Schweiz. Därigenom kom han kanske att få den bästa utbildning som fanns att få i mellankrigstidens Europa inom området, och blev därmed väl rustad för att driva verksamhet med anknytning till servicesektorn.

Organisationsförändringar efter krisåren

När Bengt Karlsson tillträde som vd, 1947, hade de värsta krisåren passerat efter världskriget, men 1950-talets remarkabla ekonomiska uppsving hade ännu inte gjort sig påmint och stora restriktioner gällde för inte minst importverksamheten. Det mest centrala under hans tid vid vd-posten var den idé som redan påbörjats under broderns vd-tid och som senare kom att genomföras inom hela ICA-koncernen i form av den ”nya given”. På bred front kom den för Norrlands del, att genomföras i huvudsak under 1949.

Organisationsförändringen innebar att man avskaffade försäljningsledet inom dagligvaru- och kolonialvaruhandeln. Istället för att handelsmännen skulle åka runt och ta emot beställningar på plats, fick handlarna själva ringa in sina beställningar. I gengäld fick de en mindre rabatt. Några tjänster verkar dock inte ha försvunnit i och med denna förändring. Istället satsades det på att marknadsföra sällanköpsvaror och att utveckla andra sortiment av inköpscentralens verksamhet. De långa avstånden mellan detaljisterna, gjorde förstås detta extra angeläget för den norrländska verksamheten.

Ny verksamhet med brodern

Efter endast 4 år på posten – 1951 – avgick Bengt Karlsson som vd och påbörjade en egen affärsverksamhet i Stockholm tillsammans med sin bror, under firmanamnen Bröderna Kyhlstedt AB (till vilket bägge bröderna hade bytt sitt efternamn) och Fenixtvätten. Hans bror hade vid det här laget kommit hem från USA och också lämnat ICA-rörelsen bakom sig. Tillsammans började de nu alltså en gemensam affärsverksamhet i Stockholm. Förutom att Bengt Karlsson gjorde en insats inom tvättbolaget, kom han också att inta flera betydelsefulla poster inom branschen och var bl.a. ordförande för Stockholms tvätteriförening, samt styrelseledamot i Sveriges tvätteriförbund. Han kom aldrig att flytta tillbaka till Norrland utan var bosatt fram till sin död i omgivningarna runt Stockholm.

Visserligen var en av orsakerna till avgången från Nordsvenska Köpmanna en kontrovers med förtroenderådet och även med ICA-centralt, men måhända lockade det också att få starta en egen affärsrörelse. Trots Bengt Karlssons korta period på vd-stolen, hade han stor betydelse för uppbyggandet av Nordsvenska Köpmanna AB och han kan därmed också sägas tillhöra en av ICAs betydande grundargestalter.