Albin Johansson hyllar
Hakon Swenson

När Hakon Swenson år 1953 fyllde 70 strömmade hyllningarna in från när och fjärran. Inte bara medarbetare, anslutna handlare och leverantörer ville gratulera ICA-rörelsens skapare, utan t.o.m. den värsta konkurrenten. Dåvarande KF-chefen Albin Johansson skrev följande text i VLT.

KF-chefen saluterar Hakonbolagets skapare

Det förefaller mig egendomligt att Hakon Swenson fyller sjuttio år. Jag tycker inte det är länge sedan jag köpte kaffe av honom. Det var under förra världskriget. Den firma Hakon Swenson då företrädde gjorde nog en god affär, när han sålde kaffet, men köparen gjorde en icke sämre affär på grund av marknadslägets utveckling. Bägge parterna hade alltså en fördel av affären och så bör det ju alltid vara.

Min uppfattning är att Hakon Swenson haft till regel att sköta sina affärer så, att de lämnar angenäma minnen för bägge de agerande parterna. Hans stora framgång som driftig och skapande affärsman är väl en följd av att han vunnit förtroende på grund av sin nyss nämnda principiella inställning till affärer.

Hakon Swenson och jag är företrädare för olika företagsformer och skulle därför, enligt vad många tror, var bittra fiender, men jag vill påstå, att den ömsesidiga respekten skapat outtalad vänskap.

I mina ynglingaår var jag biträde i en affär, som konkurrerade vilt med en annan köpman, som hade affärer några angränsande hus därifrån. Vi försökte med alla lovliga medel ta kunder från varandra, och jag trodde att min principal och hans konkurrent inte var goda vänner, men varje lördagskväll träffades de bägge herrarna och spelade priffe. Det förundrade mig då men lärde mig en hel del för livet.

Hakon Swenson kan, då han fyller sjuttio år, glädja sig åt att vara en nyttig samhällsmedlem. När jag här framför min högaktning och hyllning sker det med den fasta avsikten att göra allt för att den organisation jag företräder skall vara hans överlägsen. Säkerligen känner Hakon Swenson samma förpliktelse gentemot det företag han representerar och kommer således att söka göra detta till en överlägsen konkurrent.

Vem av oss som får rätt beror på hur arbetet skötes inom de organisationer vi företräda. Alltså på fri tävlan. Åt denna frihet är jubilaren och hyllningsskribenten lika glada. Det vet

Albin Johansson

Ur Hakoniten 1953:4, dessförinnan publicerad i Västmanlands Läns Tidning.